Regels Speeltuin

preventie en integriteitsbeleid

 • Het is verboden verdovende middelen mee te nemen en te nuttigen op de speeltuin.
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken mee te nemen en te nuttigen op de speeltuin. Binnen regulieren openingstijden.
 • Het is verboden te roken op de speeltuin.
 • De speeltoestellen moeten naar behoren worden gebruikt.
 • Agressief en/of onacceptabel gedrag, grof taalgebruik en discriminatie tegenover kinderen, ouders, beheerders, toezichthouders etc. wordt niet getolereerd. De beheerder e/o toezichthouder mag u hierop aanspreken. Daaruit volgt een waarschuwing, sanctie of verwijdering van het terrein.
 • Kinderen onder de 7 jaar hebben alleen onder begeleiding toegang tot de speeltuin.
 • U kunt gratis gebruik maken van het toilet.
 • De speeltuin is niet verantwoordelijk voor diefstal en vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Afval, zelf in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • Van vernieling of wangedrag doen wij altijd aangifte bij de politie.
 • Er is altijd een EHBO-er aanwezig. 

Inleiding

 • Aannamebeleid
 • Werven en selectie
 • Kennismaking
 • Referenties
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Overeenkomst
 • Proefperiode
 • Omgangsregels
 • Gedragscode
 • Contract
 • Begeleiding
 • Integriteitsbeleid
 • Bestuurlijke betrokkenheid
 • De vertrouwenscontactpersoon
 • Klachtenregeling
 • Informatievoorziening

INLEIDING
Het preventie- en integriteitsbeleid bestaat uit drie onderdelen.
Allereerst wordt het aannamebeleid uiteen gezet. Veiligheid binnen een organisatie begint immers bij het selecteren van de juiste vrijwilligers. In het aannamebeleid is te lezen op welke wijze speeltuin vereniging Meeuwenplaat zorg draagt voor de eerlijke en gelijkwaardige behandeling van sollicitanten en de veiligheid en integriteit van alle vrijwilligers en cliënten.
Vervolgens worden de omgangsregels besproken. Als organisatie, waarvan vrijwilligers persoonlijk contact hebben met kwetsbare mensen, wil speeltuin vereniging Meeuwenplaat voorkomen dat schendingen rond machtsmisbruik, financiële schendingen of interpersoonlijke schendingen plaatsvinden.
Het laatste hoofdstuk besluit met het integriteitsbeleid. Naast preventief beleid, in de vorm van aannamebeleid en omgangsregels, vormt integriteitsbeleid een belangrijk onderdeel van de wijze waarop de veiligheid wordt gewaarborgd. De betrokkenheid van het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon, klachtenregeling en informatievoorziening komen in dit hoofdstuk aan bod.

1. AANNAMEBELEID
In dit aannamebeleid wordt uiteengezet op welke manier speeltuin vereniging Meeuwenplaat zorg draagt voor de eerlijke en gelijkwaardige behandeling van sollicitanten en de veiligheid en integriteit van alle vrijwilligers en cliënten. Het hanteren van dit aannamebeleid heeft tot doel ernstige problemen te voorkomen.

1.1 Werven en selectie
Via speeltuin vereniging Meeuwenplaat komen vrijwilligers in contact met kwetsbare cliënten. De vereniging vindt het erg belangrijk dat cliënten, vrijwilligers zich veilig voelen. Daarom wordt in vacatureteksten duidelijk aangegeven dat speeltuin vereniging Meeuwenplaat het aannamebeleid hanteert. Hieronder vallen: een kennismakingsgesprek, het checken van referenties, het ondertekenen van de gedragscode en een proefperiode.

1.2 Kennismaking
Met sollicitanten wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt uitgelegd wat speeltuin vereniging Meeuwenplaat is en hoe de vereniging werkt. Tevens wordt besproken wie de sollicitant is en welke ervaring de sollicitant heeft. In dit gesprek worden ook, op basis van de functie, de wederzijdse taken en verwachtingen besproken. Hierbij komt de gedragscode aan bod en wordt benadrukt dat speeltuin vereniging Meeuwenplaat werkt met kwetsbare mensen. Het is belangrijk dat vrijwilligers en medewerkers dat realiseren en daarmee rekening houden. Bij het sollicitatie gesprek wordt stilgestaan welke taken goed bij diegene passen. Dit wordt besproken op basis van diens passie en wat de sollicitant graag wil doen en leren bij speeltuin vereniging Meeuwenplaat.

1.3 Referenties
Na afloop van het kennismakingsgesprek, wordt de sollicitant gevraagd een referentie op te geven. Vervolgens kan telefonisch contact worden opgenomen met de referentie. De sollicitant wordt geïnformeerd in het geval speeltuin vereniging Meeuwenplaat met de referentie contact opneemt.


1.4 Verklaring Omtrent Gedrag
Elke medewerker en vrijwilliger die met cliënten werkt, is verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Speeltuin vereniging Meeuwenplaat vraagt deze voor iedere vrijwilliger aan. Mondeling wordt aan de vrijwilliger uitgelegd waarom speeltuin vereniging Meeuwenplaat vraagt om een VOG en hoe de aanvraagprocedure verloopt. De VOG wordt aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij zoeken uit of er in het verleden van de vrijwilliger of medewerker dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG kan een vrijwilliger of medewerker niet in dienst treden bij speeltuin vereniging Meeuwenplaat. Voor iedere vrijwilliger en medewerker wordt dit proces iedere twee jaar herhaald. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van speeltuin vereniging Meeuwenplaat.

1.5 Overeenkomst
Bij het aanstellen van vrijwilligers worden afspraken gemaakt over onder andere wederzijdse verwachtingen, geheimhouding en gedragsvormen. Deze afspraken worden in overeenkomsten tussen de betrokkene en speeltuin vereniging Meeuwenplaat vastgelegd en ondertekend. Hierbij gaat het onder andere om de 'Gedragscode', de 'Vrijwilligersovereenkomst'.

1.6 Proefperiode
Na aanstelling van de vrijwilliger wordt deze in een periode van een paar weken tot een paar maanden ingewerkt door een medewerker of ervaren vrijwilliger. In deze zogenoemde proefperiode kan de nieuwe vrijwilliger achterhalen of het werk bij diegene past en kan speeltuin vereniging Meeuwenplaat bepalen of de vrijwilliger bij de organisatie past. Na afloop van deze periode wordt met de vrijwilliger of medewerker besproken hoe de proefperiode is bevallen en wordt bepaald of samenwerking wordt voortgezet.

2. OMGANGSREGELS
Als organisatie, waarvan vrijwilligers persoonlijk contact hebben met kwetsbare mensen, wil speeltuin vereniging Meeuwenplaat voorkomen dat schendingen rond machtsmisbruik, financiële schendingen of interpersoonlijke schendingen plaatsvinden. Schendingen kunnen niet altijd volledig worden voorkomen, maar speeltuin vereniging Meeuwenplaat vindt het belangrijk de kans van schendingen zo klein mogelijk te maken.

2.1 Omgangsregels
Speeltuin vereniging Meeuwenplaat wil dat cliënten, vrijwilligers zich veilig voelen. Dit kan alleen als men elkaar in diens waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit houdt in dat speeltuin vereniging Meeuwenplaat alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals: machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende-, racistische-, seksistische- of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen ontoelaatbaar acht.
Speeltuin vereniging Meeuwenplaat onderscheidt verschillende schendingen van omgangsregels1 :

 • Schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, schenden
  van geheimhouding en verwijtbare nalatigheid;
 • Financiële schendingen: fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten en verwijtbare verspilling.
 • Interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie en seksueel geweld.


2.2 Gedragscode
Om de kans op schendingen zo klein mogelijk te maken worden afspraken gemaakt over de manier waarop cliënten en vrijwilligers met elkaar omgaan en welk gedrag we als stichting goed- en afkeuren. De omgangsregels zijn samengevat in de gedragscode. In de gedragscode wordt een beeld geschetst van waar de grenzen liggen in het contact. De code fungeert als toetssteen voor gedrag.

2.3 Contract
De gedragscode is een officieel document dat door zowel door vrijwilligers, medewerkers en het bestuur van speeltuin vereniging Meeuwenplaat wordt ondertekend.


2.4 Begeleiding

De nieuwe vrijwilliger of medewerker voert diens rol zelfstandig uit. Daarbij wordt deze (op afstand) begeleid door de (vrijwilligers)coördinator. De coördinator maakt het mogelijk om situaties van grensoverschrijdend gedrag één op één te bespreken. Op die manier kan worden gereflecteerd op de handelwijze van de vrijwilligers, heeft speeltuin vereniging Meeuwenplaat aandacht voor (persoonlijke) ontwikkeling en houdt de stichting een oog op de veiligheid binnen de organisatie. Tevens vindt jaarlijks een evaluatie plaats met de coördinator.

Praten over grensoverschrijdend gedrag is meestal niet het eerste dat nieuwe vrijwilligers en medewerkers doen. Daarom creëert speeltuin vereniging Meeuwenplaat regelmatig de gelegenheid om te praten over wat vrijwilligers meemaken. Daarnaast voorziet speeltuin vereniging Meeuwenplaat vrijwilligers van een overzicht met relevante workshops, trainingen en seminars.


3. INTEGRITEITSBELEID

Naast preventief beleid, in de vorm van aannamebeleid en omgangsregels, vormt het integriteitsbeleid een belangrijk onderdeel van de wijze waarop de veiligheid wordt gewaarborgd. Hierin wordt de betrokkenheid van het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon, klachtenregeling en informatievoorziening beschreven.


3.1 Bestuurlijke betrokkenheid

Het bestuur is aansprakelijk voor wat tijdens de uitvoering van werkzaamheden gebeurt en voor de vrijwilligers die onbetaald voor speeltuin vereniging Meeuwenplaat werken. Daarom is één bestuurslid aangewezen als verantwoordelijke voor het preventie- en integriteitsbeleid. Dit bestuurslid zorgt ervoor dat het thema op de agenda blijft en dat eventueel te nemen maatregelen op de juiste manier worden getroffen.

3.2 De vertrouwenscontactpersoon

Speeltuin vereniging Meeuwenplaat vindt het belangrijk dat iedereen eerlijk en gelijkwaardig behandeld wordt en zich veilig voelt. Het kan echter voorkomen dat er iets gebeurt dat niet goed voelt en in vertrouwen besproken moet worden.
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt iedereen, binnen en buiten de organisatie, de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag te praten. Zowel cliënten als vrijwilligers kunnen zich dus wenden tot de VCP. De VCP is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken en vormt een belangrijk onderdeel van het integriteitsbeleid.

De vertrouwenscontactpersoon kan worden bereikt via:
info@mspeeltuin.nl
Na het ontvangen van een bericht gaat de VCP in gesprek met de indiener en beschuldigde. Vervolgens onderzoekt de VCP waar de indiener terecht kan met diens vraag en ondersteund de indiener bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen, zoals het indienen van een officiële klacht.


3.3 Klachtenregeling

Een ieder heeft het recht om, over de manier waarop een vrijwilliger zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, een klacht in te dienen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om klachten omtrent vermeende integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag. Een gedraging van een vrijwilliger, werkzaam bij speeltuin vereniging Meeuwenplaat, wordt aangemerkt als een gedraging van de organisatie, voor zover deze gedraging aan de organisatie kan worden toegerekend.

Klachten kunnen, uitsluitend schriftelijk, worden ingediend bij de vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon, vormt een veilige haven waar integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.
Na het ontvangen van een klacht legt de VCP de klacht zo snel mogelijk voor aan het bestuur. Het bestuur neemt de klacht uiterlijk in behandeling tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering of, in geval van spoedeisendheid, op zo kort mogelijke termijn in een speciaal ingelaste vergadering. Het bestuur zal vervolgens een verkennend onderzoek verrichten. Na overleg en beoordeling (hoor en wederhoor) neemt het bestuur, op basis van besluit bij meerderheid van stemmen, passende maatregelen om verdere integriteitschending of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.


3.4 Informatievoorziening

Het is van belang dat cliënten en vrijwilligers weten waar ze terecht kunnen voor meer informatie over sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Op de website van speeltuin vereniging Meeuwenplaat, namelijk www.mspeeltuin.nl, wordt beschreven op welke wijze men in contact kan komen met de VCP.